برنامه

 ص برنامه پنجمین کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی، کمیسیون های تخصصی و چهارمین جایزه جهانی علوم انسانی اسلامی

روزهــای هفته شـــــــــــــرح
یکشنبه 3 /9 1398 (تهران) افتتاحیه کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی(تهران)
دوشنبه 4 /9 1398 (تهران) · کمیسیون تخصصی مدیریت تحول علوم انسانی (تهران)

·  کمیسیون تخصصی ارتباطات و جامعه شناسی اسلامی (تهران)

·  کمیسیون تخصصی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت (تهران)

سه شنبه 5 /9 1398 (قم) ·  کمیسیون تخصصی فلسفه و روش شناسی اسلامی (قم)
چهارشنبه 6 /9 1398

(تهران و قم)

·  کمیسیون تخصصی مدیریت اسلامی (تهران)

·  کمیسیون تخصصی تعلیم و تربیت اسلامی (تهران)

·  کمیسیون تخصصی اقتصاد اسلامی (تهران)

·  کمیسیون تخصصی هنر و معماری اسلامی (تهران)

·  کمیسیون تخصصی فقه و حقوق اسلامی (تهران و قم)

·  کمیسیون تخصصی علوم سیاسی اسلامی (قم)

·  کمیسیون تخصصی روان شناسی اسلامی (قم)

پنج شنبه 1398/9/7 (قم) اختتامیه کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی و چهارمین جایزه جهانی علوم انسانی اسلامی(قم)

جهت ثبت نام فرم زیر را تکمیل نمایید.